تنهایی


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

 ایـــن روزها چقـــدر دلــــم برایـــت تنـــــگ مـــی شــود… 

کـســـی نمـــی دانــد چــرا ؟؟؟!!! 

کـســـی نمــی پـرســـد چـرا ؟؟؟!!! 

امــا مـن سخــت آشفتــه ام و چـقـدر بـی تـاب… 

مـــی گویـند ایـن روزهـا عـاشــقــــی هـم پیشیــه ای اسـت نــو … 

امـا مــن عــاشــقــی پیشــه نـکـرده ام … 

مــــن پیشـــه ام عــاشقــــی اســت … 

از آن روز کـه ابتـدایــی نـداشــت… 

مـن سـالـهـاسـت کـه عـاشــق تـــو هـسـتـم … 

یـادت مــی آیـــد آن روزهــای سـرشـار از شــادی را… 

آه کـه چـقــــدر خـــســـتـــه ام …

 


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, بازهم بی کسی رو چاره کردیم, بهنوش, آواره, مرگ, باز, هم, بی, کسی, رو, چاره, کردیم, avarehmarg,
29 / 1 / 1392 10:7 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§