چشم عاشق


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

هر وقت خواستی بدونی کسی دوست داره یانه؟تو چشماش زل بزن .تا عشقتو
تو چشماش ببینی.اگه نگاهت کرد عاشقت هستش.اگه نگاه کردو خجالت 
کشید .بدون برات میمیره .اگه سرشو  انداخت پایین یه لحظه
رفت تو فکر بدون که بدون تو میمیره

__♥☆
__♥☆
__☆♥
__♥☆
__☆♥☆♥☆♥

___♥☆♥☆♥☆
__♥☆……...♥☆
_☆♥……….☆♥
_♥☆………...♥☆
_☆♥……….☆♥
__♥☆…….♥☆
__☆♥☆♥☆♥

☆♥……….....☆♥
_♥☆………...♥☆
_☆♥…..…...☆♥
__♥☆.....….♥☆
__☆♥……☆♥
____♥☆..♥☆
_____☆♥

__♥☆♥☆♥☆♥
__☆♥
__♥☆
__☆♥☆♥☆
__♥☆
_♥☆
__♥☆♥☆♥☆♥


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png


6 / 10 / 1390 10:19 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§